Disclaimer

Bepalingen ten aanzien van het gebruik van op deze website beschikbare documenten

Het gebruik van op deze website beschikbare documenten (zoals verslagen, artikelen, persberichten, datasheets, et cetera) is toegestaan onder de voorwaarden dat

(1) de copyright vermelding onder aan de pagina’s op alle kopieën duidelijk zichtbaar wordt meegekopieerd,

(2) deze documenten uitsluitend voor informele, niet commerciële doelen gebruikt worden en niet worden geïnstalleerd op computers met netwerk aansluitingen of gepubliceerd in publiekelijk toegankelijke media, en

(3) er geen wijzigingen in de documenten worden aangebracht.

Iedere andere vorm van gebruik is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civielrechtelijke vervolging met zware gerechtelijke veroordelingen ten gevolge.

De toestemming om de in het voorgaande gespecificeerde documenten te gebruiken strekt zich niet uit tot het ontwerp en de lay-out van deze BuildDesk website. De elementen van deze door BuildDesk Benelux BV beheerde website zijn beschermd door de wet en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd. Geen enkele van de op deze BuildDesk website gebruikte logo’s, grafische elementen of afbeeldingen mag worden gekopieerd, doorgegeven of anderszins verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BuildDesk Benelux BV zelf.

BuildDesk Benelux BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid aangaande de juistheid van de informatie die is weergegeven in de documenten, datasheets, grafieken, berekeningen, et cetera die op deze website voor welk doel dan ook zijn gepubliceerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk gecontroleerd en zo goed mogelijk up to date gehouden. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie ergens toch nog fouten bevat. De juistheid van alle informatie kan en zal daarom niet in absolute zin gegarandeerd worden. In geen enkel geval kan BuildDesk Benelux BV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade als gevolg van het verlies van gebruiksrechten, gegevens of winsten, hetzij bij het sluiten en uitvoeren van een contract, door onachtzaamheid of enige andere actie, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. De licentie op de Software en de toegang tot de databank wordt gegeven “zoals ze is”. Licentienemer aanvaardt dat het gebruik van de Software en de databank voor eigen risico is. BuildDesk Benelux BV sluit aansprakelijkheid alsmede eventuele aansprakelijkheid van haar werknemers of hulppersonen uit.

COPYRIGHT NOTICE. Het copyright © 2012 voor deze website behoort toe aan BuildDesk Benelux BV, Gele Rijdersplein 11-2 te Arnhem (the Netherlands).

TRADEMARKS, BUILDDESK en/of namen van andere producten met referenties naar deze naam zijn ofwel handelsmerken ofwel geregistreerde handelsmerken van BuilDesk Benelux BV.

Verklaring van privacy Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door BuildDesk Benelux BV. Het via deze website deels of geheel verwerken van persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de regels die hiervoor zijn opgesteld in de nationale wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens.

BuildDesk Benelux BV verwerkt geen vertrouwelijke gegevens, maar alleen gangbare gegevens zoals naam, adres en andere normaliter voor de opbouw van klantbestanden gangbare gegevens, welke gegevens door bezoekers van de website tijdens het gebruik van de geboden diensten en producten kunnen worden opgegeven. De opgegeven informatie wordt voor derden strikt geheim gehouden en wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden van BuildDesk en om het gebruik van de op deze website geboden diensten en producten mogelijk te maken. Tenzij klanten expliciet hiervoor toestemming verlenen zal BuildDesk Benelux BV in geen geval gebruik maken van de opgegeven persoonlijke gegevens om mailings met marketing materialen toe te sturen of deze aan derden beschikbaar stellen voor soortgelijke marketing doeleinden.

BuildDesk Benelux BV maakt bij het beheer van zijn website gebruik van cookies en log-files, welke BuildDesk Benelux BV waardevolle informatie leveren met betrekking tot het gebruik van de BuildDesk website. BuildDesk Benelux BV gebruikt deze informatie alleen om ideeën op te doen voor mogelijke verbeteringen van de BuildDesk website en producten. Mochten hier desondanks toch bezwaren tegen bestaan, dan kan iedere bezoeker deze functionaliteit desgewenst altijd uitschakelen in het menu van zijn Internet browser. BuildDesk Benelux BV maakt ook gebruik van data warehousing om gegevens met betrekking tot het verkeer op de BuildDesk website te verzamelen, registreren en systematiseren.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot onze politiek ten aanzien van copyright en privacy, dan kunt u ons deze voorleggen via:

BuildDesk Benelux BV
info@builddesk.nl