Downloads

Hieronder treft u enkele producten van BuildDesk, die u als PFD kunt downloaden nadat u zich geregistreerd heeft.

1. Energiebesparing en huurverhoging
Bert Weevers en Khing Go, in opdracht van provincie Noord Brabant

In het boek “Energiebesparing en huurverhoging” wordt uiteengezet welke spelregels er zijn rondom huurprijsbepaling en huuraanpassingen bij energetische woningverbeteringen. Rondom dit onderwerp bestaan hardnekkige vooroordelen en deze worden in dit boek ontkracht en daarbij worden meteen oplossingen aangedragen.

Zowel de corporatie, de huurder als maatschappij hebben belang en voordeel bij ambitieuze energieverbeteringen van sociale huurwoningen. Huurverhoging is daarvoor een onmisbaar middel. De nieuwe woonlasten- en kernvoorraadbenadering zorgt ervoor dat alle partijen voordelen behalen: een Triple-Win oplossing.
Naar registratieformulier
>>

2. Visies op energie – presentaties
BuildDesk verzorgde vier presentaties op de Vabi Assets dag 2013. Het gaat om de volgende presentaties:

3. Handreiking potentieel voor ESCo’s in utiliteitsbouw
Is er een markt voor ESCo’s? Dat heeft BuildDesk in opdracht van Agentschap NL onderzocht in een marktonderzoek naar de ESCo-dienstverlening voor utiliteitsgebouwen (ESCo = Energy Service Company).
Naar registratieformulier
>>

4. Handreiking Cradle to Cradle bouwen
BuildDesk heeft een handreiking opgesteld voor de ontwikkeling van Floriade/Greenpark waarin een praktische vertaalslag is gemaakt van de Cradle to Cradle (C2C) principes. In opdracht van Agentschap NL heeft BuildDesk deze handreiking aangepast zodat het voor heel Nederland bruikbaar is als voorbeeld hoe je concreet aan de slag kan met C2C bouwen. Met drie verschillende klankbordgroepen vanuit de Overheid, de Opdrachtgevers en de Deskundigen is er afstemming geweest over de inhoud van de handreiking.
Naar registratieformulier
>>

5. Handboek Kwaliteitsborging Duurzaam Bouwen
Ruud van Vliet, in opdracht van de gemeente Delft

Realisatie van duurzaam bouwen ambities vraagt in de praktijk veel aandacht. Bijna 50% van de opgeleverde gebouwen in Nederland voldoen bijvoorbeeld niet aan de wettelijke EPC-eisen. Faalkosten in de bouw kunnen bovendien oplopen tot 10% van de bouwsom.

De gemeente Delft heeft BuildDesk gevraagd om met een zogenoemd Handboek Kwaliteitsborging Duurzaam Bouwen op te stellen. Met behulp van dit Handboek is de gemeente beter dan voorheen in staat de beleidsambities gerealiseerd te krijgen en faalkosten te beperken.

Procesmatige kwaliteitsborging Per fase in het bouwproces, van initiatief tot oplevering, zijn de belangrijkste risico’s/aandachtspunten en beheersinstrumenten in beeld gebracht. Ook beschrijven we aanvullende randvoorwaarden, zoals organisatiemodellen, contractvormen, risicomanagement en de rol van de gemeente.

Kwaliteitsborging op maatregelenniveau Het handboek gaat uitgebreid in op de toe te passen duurzaam bouwen maatregelen die tijdens het bouwproces aan de orde komen. Puntsgewijs worden deze maatregelen besproken op hun gevoeligheid en tevens wordt aangegeven hoe de wijze van controle kan plaatsvinden.
Naar registratieformulier
>>